Disclaimer

Bouwbureau Paas(.nl), Bouw-Technisch Bureau Paas, PaasdeGroot. (Kamer van Koophandel: 63713160), hierna te noemen Bouwbureau Paas, verleent u hierbij toegang tot bouwbureaupaas.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Bouwbureau Paas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of opdrachtbevestiging welke door beide partijen is ondertekend.

Beperkte aansprakelijkheid

Bouwbureau Paas spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen als nodig is. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bouwbureau Paas. In het bijzonder zijn alle prijzen, teksten en afbeeldingen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bouwbureau Paas nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bouwbureau Paas en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bouwbureau Paas, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen